Privacystatement

Wie zijn wij?

Als volmachtbedrijf accepteert en administreert Claeren & Co verzekeringspolissen namens een aantal verzekeringsmaatschappijen. Ook de meeste schades worden afgehandeld door Claeren & Co. Dit is de Privacy Statement van Claeren & Co B.V. (hierna “Claeren” of “wij”).

Onze contactgegevens zijn:

Telefoon: +31 73 303 30 10
E-mail: info@claerenenco.nl
Website: www.claerenenco.nl
Postadres: Postbus 1900, 5200 BX ‘s-Hertogenbosch
KvK: 17136980

Duidelijkheid over uw privacy

Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Claeren respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen en hier transparant over te zijn. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 1. 1. Soorten gegevens
  1. 1.1 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
   • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.
   • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat.
   • Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs).
   • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever.
   • Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden.
   • Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen.
   • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen).
   • Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant).
   • Gegevens ingediende claims / claimhistorie.
  2.  
  3. 1.2 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met uw toestemming.
 2.  
 3. 2. Doelen van de verwerking van gegevens
  • 2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten binnen onze dienstverlening:
   • Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten.
   • Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers.
   • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand.
   • Het sluiten en/of uitvoeren van overeenkomsten.
   • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming.
   • Het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.
   • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
   • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
 4. 3. Verdere verwerking van persoonsgegevens
  • 3.1 ‘Verdere verwerking’ betreft alle verwerkingen van persoonsgegevens voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Dit kan een verwerking door ons als organisatie zijn, maar kan ook de basis zijn voor verstrekking van gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit doen we enkel wanneer het verstrekken van de persoonsgegevens verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens in eerste instantie zijn verzameld.
 5. 4. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
  • 4.1 Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
   • Het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst.
   • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens.
   • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.
   • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.
 6. 5. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
  • 5.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Na het einde van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd of vernietigd. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
  •  
  • 5.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.
 7. 6. Informatie, wijziging en bezwaar
  • 6.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over de volgende onderwerpen:
   • Of wij uw persoonsgegevens verwerken.
   • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
   • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
   • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
   • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
   • Beperking van uw persoonsgegevens.
   • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens.
   • Overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere organisatie op uw verzoek.
   • Vragen over de inhoud van dit Privacy Statement.
  •  
  • 6.2 Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat wij kunnen verifiëren dat jouw verzoek/vraag betrekking heeft op jouw eigen gegevens.
  •  
  • Wij zullen binnen één maand van ontvangst van je verzoek reageren op welke wijze we gevolg hebben gegeven (of gaan geven) aan jouw verzoek. Afhankelijk van de ingewikkeldheid en aantal verzoeken, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Ook hierover zullen we je binnen één maand na ontvangst informeren.
  •  
  • 6.3 Claeren is onderdeel van Alpina Group B.V. Onze Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail op privacy@alpinagroup.com

   Alpina Group B.V.
   Krijn Taconiskade 414
   1087 HW Amsterdam

 8. 7. Beveiliging van uw gegevens
  • 7.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op om te voorkomen dat er iets mis kan gaan.
 9. 8. Verstrekken van gegevens aan derden
  • 8.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, of als wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.
  •  
  • 8.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
   • Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren of waarbij wij u begeleiden tijdens de looptijd van het product.
   • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden.
   • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau.
   • Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding.
   • Notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen).
  •  
  • 8.3 Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten. In deze overeenkomsten worden afspraken gemaakt ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Zo zorgen wij er voor dat derde partijen jouw persoonsgegevens alleen verwerken voor de afgesproken doelen en onder vooraf vastgestelde voorwaarden.
 10. 9. Verwerking van persoonsgegevens buiten de EER
  • 9.1 Persoonsgegevens worden niet door Claeren of haar verwerkers buiten de EER verwerkt. Indien dit het geval is, dan dragen wij er zorg voor dat de persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
 11. 10. Klachtrecht
  • 10.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan contact met ons op.
  •  
  • 10.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 12. 11. Wijzigingen van de Privacy Statement
  • 11.1 Het kan voorkomen dat wij dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 17 januari 2023.