a.s.r. breid overstromingsdekking uit en wijzigt de voorwaarden

Door klimaatveranderingen neemt het risico op overstromingen toe. Overstromingen kunnen ontstaan door het falen van waterkeringen, bijvoorbeeld vanwege extreme neerslag of droogte. Momenteel bestaat er een gat tussen wat de overheid kan uitkeren bij schade door een overstroming volgens de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) en voor welke overstroming uw klant nu verzekerd is. Dit sluit ook aan op het advies van het Verbond van Verzekeraars.

Om dit gat te dichten, geldt per 1 januari 2020 voor alle zakelijke en particuliere klanten, voor de 100% a.s.r. producten, een uitbreiding van de overstromingsdekking van de Woonhuis-, Inboedel-, Recreatiewoning-, Bedrijfsgebouwen-, Roerende Zaken- en Inventaris-Goederenverzekering.

De dekking
Met de uitbreiding van de overstromingsdekking is uw klant verzekerd voor schade door water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het falen van een niet-primaire waterkering.

Wat is een overstroming?
Met een overstroming bedoelen we een overstroming van water uit rivieren, meren, sloten of kanalen als gevolg van het onvoorzien bezwijken, falen of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen.

Wat zijn primaire en niet-primaire waterkeringen?
Met waterkeringen bedoelen wij objecten die bedoeld zijn om water tegen te houden. Hierbij maken we onderscheid tussen primaire en niet-primaire waterkeringen. Primaire waterkeringen bieden bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, het IJsselmeer of een grote rivier zoals de Rijn. De primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet. Of bekijk het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen voor een duidelijk overzicht van alle primaire waterkeringen. Niet-primaire waterkeringen zijn alle waterkeringen die niet als primair zijn opgenomen in de Waterwet, bijvoorbeeld keringen langs regional e rivieren of kanalen.

Wat is niet verzekerd?

  • Water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, is overgelopen of heeft gefaald. Uw klant kan hiervoor aanspraak maken op de Wts als de overheid beslist dat de Wts van toepassing is bij die overstroming.
  • Oppervlaktewater dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden. Bijvoorbeeld in uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging.
  • Een overstroming die veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid.
  • Vinden er tegelijkertijd overstromingen plaats door het bezwijken, overlopen of falen van niet-primaire waterkering(en) én van primaire waterkering(en) of door water afkomstig van de zee? En heeft het water van deze overstromingen zich vermengd? Dan is dit niet verzekerd. Uw klant is wel verzekerd als er geen vermenging van water plaatsvindt en er is alleen schade is door water afkomstig van de overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van de niet-primaire waterkering.

Voor welke verzekeringen geldt deze nieuwe dekking?
Voor de particuliere verzekeringen wordt de dekking opgenomen in de voorwaarden van de a.s.r. Woonhuis-, Inboedel- en Recreatiewoningverzekering. Voor de zakelijke verzekeringen met de a.s.r. voorwaarden wordt de dekking opgenomen in de voorwaarden van de Bedrijfsgebouwen-, Roerende Zaken- en Inventaris-Goederenverzekering.

Wanneer gaan de nieuwe voorwaarden in voor welke klanten?
De uitgebreide overstromingsdekking geldt per 1 januari 2020. We gaan de overstromingsdekking ook opnemen in de voorwaarden. Per 1 januari 2020 krijgen nieuwe polissen de voorwaarden met daarin de uitgebreide overstromingsdekking. Dit zijn voorwaarden met 20 of 2020 in het modelnummer. In de onderstaande tabel ziet u welke voorwaarden gaan gelden voor nieuwe polissen.

Welke klanten?
Huidige voorwaarden
Nieuwe voorwaarden
Wanneer?
Zakelijk nieuwe instroom
Gebouwen: BE19-01
Inventaris-Goederen: BG19-01
Gebouwen: BE20-01
Inventaris-Goederen: BG20-01
1 januari 2020
Particulier nieuwe instroom
Inboedel: VP IB 2019-01
Woonhuis: VP WH 2019-01
Recreatiewoning: VP RW 2019-01
Inboedel: VP IB 2020-01
Woonhuis: VP WH 2020-01
Recreatiewoning: VP RW 2020-01
1 januari 2020

Ook klanten met reeds lopende polissen krijgen nieuwe (20)20-voorwaarden met daarin de uitgebreide overstromingsdekking. Deze klanten krijgen later de (20)20-voorwaarden, omdat we dit jaar zijn begonnen met het omzetten van voorwaarden naar nieuwe voorwaardenmodellen per hoofdprolongatiedatum. Dit zijn voorwaarden met 19 of 2019 in het modelnummer. Deze aanpassingsronde loopt voor zakelijke verzekeringen, voor particuliere klanten met VVP-voorwaarden en voor particuliere klanten met VP-voorwaarden tot medio 2020. U maakt eerst deze aanpassingsronde af voordat u de voorwaarden van bestaande polissen omzet naar de (20)20-versie met daarin de uitgebreide overstromingsdekking. In de onderstaande tabel ziet u vanaf wanneer uw klanten op zijn vroegst de nieuwe voorwaarden krijgen. Let wel, voert u op of na 1 januari een verzekeringstechnische wijziging door, zoals het wijzigen van het object? Dan gaat uw k lant al over op de nieuwste voorwaarden.

Welke klanten?
Nieuwe voorwaarden
Wanneer?
Bestaande zakelijke polissen
Gebouwen: BE20-01
Inventaris-Goederen: BG20-01
Per hoofdprolongatiedatum vanaf 1 juli 2020
Particulier nieuwe instroom
Inboedel: VP IB 2020-01
Woonhuis: VP WH 2020-01
Recreatiewoning: VP RW 2020-01
Per hoofdprolongatiedatum vanaf 1 juli 2020
Bestaande particuliere polissen met voorwaarden uit het (oude) Voordeelpakket (VP)
Inboedel: IB BIA-F 2020-01
Woonhuis: WH BGA-F 2020-01
Deze voorwaarden volgen later
Per hoofdprolongatiedatum vanaf 1 oktober 2020
Bestaande particuliere Recreatiewoningen van voormalig Europeesche Verzekeringen
Nog te bepalen
Nog te bepalen

Vragen?
Hebt u vragen over de veranderingen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. U kunt ons bereiken op werkdagen van 08:30 uur tot 17:00 uur, via telefoonnummer 073 – 303 30 10.

Met vriendelijke groet,

Claeren & Co